Sanne Psychologie

SiteHeaders-Image-Crowd_copy.jpg - Privacy Policy
"Iedereen is anders...

Privacy Policy

SannePsychologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we bij SannePsychologie omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SannePsychologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten/cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door SannePsychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de behandeling;

- Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SannePsychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- Adres
- Geboortedatum
- BSN
- Verzekeringsnummer
- E-mailadres;
- Geslacht;

- Verwijsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SannePsychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Uw inhoudelijk dossier inclusief de daarbij horende persoonsgegevens worden tot 15 jaar na de behandeling bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering
Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering gebeurt echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.

Aanpassen van de privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Links

Op deze website is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SannePsychologie kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

SannePsychologie verkoopt uw gegevens niet
SannePsychologie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. SannePsychologie zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst én hier toestemming voor is.

Contact

Als SannePsychologie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

- info@sannepsychologie.nl 

- SannePsychologie, P/A Maris 33, Jacob Marisplein 33, 1058 JC Amsterdam